תנאי השירות של ®NovoCare®Saxenda

Sweetch Health Ltd. (להלן: “אנחנו”, “אנו” או “Sweetch”) מספקים אפליקציה לנייד הזמינה לך מטעם Novo Nordisk Ltd. (“Novo Nordisk”). אפליקציה זו מאפשרת לך ליהנות מתוכנית שירותי התערבות רפואית שיסייעו לך למנוע ולהתמודד עם מחלות כרוניות. תנאי שירות אלו (“להלן: “התנאים””) מהווים הסכם משפטי בין Sweetch לבינך ו-Novo Nordisk המהווה צד שלישי מוטב בהסכם זה. “המונח משתמש או “את/ה” מתייחס למשתמש קצה יחיד בשירותים. כל התחברות או שימוש באפליקציה (להלן: “האפליקציה“) או כל שירות אחר המסופק על ידינו, (יכונו להלן יחד “השירותים”) מהווה הצהרה כי קראת, הבנת, קיבלת והסכמת להישמע לתנאים אלו ולמדיניות הפרטיות שלנו, אשר עשויה להשתנות מעת לעת. הגרסה העדכנית ביותר זמינה כעת בכתובת  https://sweetch.com/novocare-privacy-he/. אם אין ברצונך להסכים לתנאים אלו או למדיניות הפרטיות, אין להיכנס אל שירותים אלו, להורידם או להשתמש בהם. יובהר כי כל גישה, הורדה ו/או שימוש בשירותים יהוו הסכמה לתנאים אלו ולמדיניות הפרטיות שלנו.

אנו שומרים על זכותנו לעדכן ולערוך שינויים בתנאים אלו מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, ועדכונים או שינויים אלו מוסכמים על ידך מעצם הבעת הסכמתך לתנאים. עיון בשינויים בתנאים אלו הינו באחריותך הבלעדית. שימוש בשירותים לאחר עריכת עדכונים או שינויים בתנאים אלו יהווה קבלה של התנאים המעודכנים.

שירותים

Sweetch מאפשרת לך לעשות שימוש בשירותים באופן לא בלעדי, בהתאם לתנאים והגבלות אלו ובמהלך תקופת תוקפם. Sweetch רשאית לשנות, לערוך, להפסיק או לעדכן שירותים אלו בכל עת מבלי כל התראה מוקדמת, כולל הסרה מוחלטת של שירותים אלו. נכון להיום, Sweetch מספקת שירותים אלו ללא עלות. השימוש בשירותים אלו מותר אך ורק מגיל 18 ומעלה, או בגיל הבגירות החוקי החל בשטח השיפוט באזור מגוריך אם גיל זה הינו גבוה מ-18. אין להשתמש בשירותים אם גישתך אליהם או השימוש בהם מהווים הפרת של כל דין או תקנה שהם.

חברתנו אינה ספקית שירותי בריאות. תוכן השירותים, כגון טקסט, גרפיקה, תמונות, מידע המתקבל ממעניקי הרישיון שלנו, ממשתמשים, שותפים, עובדים וחומרים אחרים הכלולים בשירותים אינם מהווים תחליף לשיקול דעתו המקצועי של רופא או איש מקצוע בכל הקשור לאבחון וטיפול. התוכן וכל שירות אחר המוצע על ידי שירותים אלה או באמצעותם, אינם מיועדים לאבחון או לטיפול רפואי. איננו ממליצים או תומכים בשימוש בתרופות, בדיקות, רופאים, מוצרים, הליכים, חוות דעת, שימוש בתרופות מחוץ להתוויה או כל מידע ספציפי אחר העשוי להיות מוזכר בשירותים שלנו ושותפינו נדרשים לחשוף כל ניגוד עניינים מסוג זה. כמו כן, איננו מספקים מידע אודות מינונים. יש לפנות תמיד לייעוץ רופא או ספק שירותי בריאות מוסמך אחר בכל שאלה בנוגע לבריאותך האישית, מצבים רפואיים או תרופות ולפני תחילת או הפסקת כל הליך, טיפול תרופתי או כל תוכנית אימונים. אין להתעלם, להימנע או לעכב קבלת ייעוץ רפואי מהרופא שלך או כל מטפל רפואי מוסמך אחר בעקבות מידע שקיבלת או השגת באמצעות השימוש בשירותים בשום אופן. אם קיימת בעיה או מצב רפואי או שקיים חשד לכך, יש לפנות לאיש מקצוע מוסמך בתחום הבריאות באופן מידי. אם נקלעת למצב חירום רפואי, יש להתקשר מיד לקבלת עזרה רפואית דחופה. על אף שאנו שואפים לסייע לך למנוע ולהתמודד עם מחלות כרוניות, איננו יכולים להתחייב כי השימוש בשירותים ישיג מטרה זו.

חשבונות

ניתן להירשם לשימוש ב- Sweetch על ידי מסירת המידע המבוקש. אנו עשויים לשנות את אופן הרישום או ההתחברות, כולל סוגי החשבונות והשירותים המסופקים דרכם, בהתאם לשיקול דעתנו. Sweetch שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר לכל משתמש שהוא לפתוח חשבון מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. אתה מהביע את הסכמתך כי כל המידע שיימסר על ידך בעת יצירת חשבונך והשימוש בשירותים יהיה מדויק ומלא, ויעודכן מיד לאחר כל שינוי בו. האחריות עקב כל אי דיוק במידע שיימסר על ידך או שלא יימסר על ידך תחול עליך באופן בלעדי.

אין לשתף את חשבונך או את פרטי הכניסה שלך עם כל צד שלישי או לספק לו גישה לחשבונך. שמירת חיסיון פרטי הכניסה שלך הינה באחריותך הבלעדית. אין לפתוח יותר מחשבון אחד בו זמנית. אבטחת מערכת המחשב, המכשיר הנייד שלך וכל הפעילות בחשבונך, הינה באחריותך המלאה והבלעדית, גם אם פעילויות אלה לא בוצעו על ידך. אנו רשאים להפסיק את שימושך בשירותים במקרה שתאפשר שימוש בחשבונך לאדם אחר באופן שאינו הולם או אם אתה או אדם המשתמש בחשבונך תפרו תנאים אלו במהלך השימוש. הסכמתך לתנאים אלו מהווה גם הסכמה ליידע אותנו על כל שימוש לא מורשה בחשבונך דרך הדוא”ל בכתובת novocare@sweech.com. Sweetch לא תישא בכל חבות להפסד או נזק שייגרם כתוצאה משימוש בלתי מורשה בשירותים ועליך חלה החבות לשפות ולפטור את Sweetch מכל נזק עקב כל שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי בשירותים ומכל חיוב או מיסוי הנובע ממנו, אלא אם כן נמסרה הודעה מוקדמת אודות שימוש זה בכתובת הדוא”ל המצוינת לעיל.

סגירת חשבון

אתה מסכים לכך שאנו נוכל לסגור את חשבונך מכל סיבה ללא התראה מראש לשיקול דעתנו הבלעדי. העילה לסגירת החשבון האמורה עשויה לכלול (א) תקופות ממושכות של חוסר פעילות, (ב) הפרה של תנאים אלו או את רוחם של תנאים אלו, (ג) התנהגות המהווה מרמה, הטרדה או פגיעה, (ד) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, או לאינטרסים העסקיים שלנו, או (ה) אי עמידה בקריטריונים לאספקת השירותים או השתתפות בניסוי. במקרה בו חשבונך נסגר, לא ניתן יהיה להירשם שוב לשירותים ללא אישורנו המפורש. אם ננקטה לדעתך פעולה כלשהי כנגד חשבונך בטעות, יש לפנות אלינו בכתובת novocare@sweetch.com.

כמו כן, אם להערכתנו, ובהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, חלה הפרה של תנאים אלו או כל התנהגות בלתי הולמת או בלתי חוקית, אנו רשאים לנקוט בכל פעולת אכיפה אשר נמצא לנכון כדי להתמודד עם כך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור חשדות להפרה של תנאים אלה או התנהגות בלתי חוקית ובלתי הולמת שהתרחשה בעת השימוש בשירותים. אנו נשתף פעולה באופן מלא עם כל חקירה המנוהלת על ידי רשות אכיפה או צו בית משפט אשר יבקשו או יורו לנו לחשוף את זהותם, התנהגותם או פעילויותיהם של כל מי שנראה כי הפרו תנאים אלה או שעסקו בהתנהגות בלתי חוקית. אנו עשויים לחשוף נתוני משתמשים לרשויות המתאימות אם יש לנו בסיס סביר להאמין כי חשיפת מידע כזה תגן על חייהם, גופם או רכושם של המשתמשים שלנו או של כל צד שלישי. באפשרותך לבקש לסגור את חשבונך בכל עת ומכל סיבה שהיא על ידי שליחת דוא”ל לכתובת novocare@sweetch.com.

כל השעיה או סגירה של חשבונך לא ישפיעו על התחייבויותיך כלפינו בהתאם לתנאים אלה (כולל אך לא מוגבלים לבעלות, שיפוי, כל מצג והתחייבות מצדך, והגבלת האחריות), אשר אמורים להימשך מעצם משמעותם או הקשרם גם לאחר השעיה או סגירה של חשבונך.

תוכנית והמלצות

על מנת שנוכל לספק לך תוכניות עבור התמודדות עם מחלות, פעילויות ואורח חיים מותאמות אישית ולהציע המלצות מתאימות, האפליקציה עשויה למדוד את רמת הפעילות שלך או את השימוש שלך במכשירים רפואיים או בתרופות. ניתן גם לסנכרן אפליקציות לפעילות גופנית או מכשירים רפואיים בבעלות צד שלישי נייד (יכונו להלן כל אחד מהם, “מכשיר צד שלישי“) עם האפליקציה כדי לספק לנו מידע נוסף ביחס לפעילות שלך ו/או לשימוש שלך במכשירים רפואיים ו/או בתרופות. סנכרון מכשיר הצד השלישי לאפליקציה מהווה מצג והתחייבות כי עומדת לרשותך הזכות לספק לנו מידע ונתונים דרך המכשיר הסלולרי שלך ו/או באמצעות מכשיר צד שלישי, כולל באופן המפורט במדיניות הפרטיות שלנו.

Sweetch רשאית להשתמש במידע שנמסר על ידך, לרבות באמצעות המכשיר הסלולרי שלך ו/או האפליקציה ו/או המכשיר המסונכרן שלך מצד שלישי, על מנת לספק לך תוכניות עבור התמודדות עם מחלות, פעילויות ואורח חיים מותאמים אישית ו/או המלצות נלוות. יש לעיין במדיניות הפרטיות שלנו לקבלת פרטים נוספים אודות האופן בו אנו משתמשים, אוספים ומאחסנים מידע בריאותי ורפואי. על אף ש- Sweetch עושה כמיטב יכולתה כדי להבטיח שתכניות ו/או המלצות אלו יותאמו לבריאות המשתמש, צרכי ההתמודדות עם מחלות, פעולות ופעילות גופנית, Sweetch אינה מספקת כל מצג או התחייבות כי המלצות אלו יהיו מועילות, ישפרו את בריאותו או יתאימו לצרכי הבריאות ו/או לההתמודדות עם המחלה שלו/ה, ליכולותיו/ה או טעמו/ה האישי או כי המלצות אלו בטוחות או כי ביכולתן למנוע, לסייע בהתמודדות עם או להשפיע על כל מחלה כרונית או כל מצב רפואי אחר. Sweetch לא תישא בכל חבות על נתונים שהתקבלו או לא התקבלו על ידי מכשיר צד שלישי, על דיוקן של תוצאות בדיקות רפואיות או על כל התראה שלא נמסרה על ידי האפליקציה או תזמון התראות אלו. SWEETCH אינה ספקית בריאות מוכרת ואינה מחזיקה בעבר הרפואי המלא של משתמשיה. על המשתמשים להיוועץ עם אנשי מקצוע בתחום הבריאות המטפלים בהם, לבצע את כל המחקר הדרוש ולהשתמש בשיקול דעת סביר לפני ביצוע כל הליך, טיפול תרופתי, שימוש במכשירים יעודיים, אימונים או בחירות הקשורות לאורח החיים. יש לנהוג באחריות ובזהירות בכל עת במסגרת כל פעילות ו/או אימון גופני המערב שימוש במכשירים רפואיים או בנטילת התרופות שלך, בהתאם להנחיות שניתנו על ידי הרופא המטפל שלך או איש המקצוע בתחום הבריאות. תוכן השירותים אינו מהווה תחליף לייעוץ, אבחון או טיפול רפואי מקצועי.

באמצעות השירותים, תימסר לך גישה למידע אודות השימוש במכשיר שלך, היצמדות לתרופות, מעקב אחר הפעילות שלך ויעדי הפעילות שלך. עם זאת, בעוד אנו מנסים לשמור תיעוד מדויק של המידע האישי שלך ופעילויות אורח החיים שלך, איננו יכולים להבטיח כי כל הנתונים יישמרו ו/או יהיו מדויקים. גיבוי הנתונים השמורים על השירותים הינו באחריותך הבלעדית. הסכמתך לתנאים אלו מהווה הסכמה כי למעט כמפורט במדיניות הפרטיות שלנו או על פי חוק, אין לנו כל התחייבות להחזיר לך נתונים לאחר הפסקת השירותים ו/או ביטול חשבונך.

קניין רוחני

Sweetch וכל מעניקי הרישיון מטעמה, הם בעליהם של השירותים, לרבות כל חומר או תוכן הזמין דרך השירותים וכל זכויות הקניין הרוחני העולמיות, כולל אך לא רק, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסודות מסחריים כאמור לעיל. אספקת השירותים אינה מעבירה לך או לצד שלישי כלשהו זכויות, קניין או כל עניין הקשור לזכויות הקניין הרוחני האמורות. אין כל רשות להעתיק, לפתח, לשכפל, לפרסם מחדש, לשנות, לערוך, להוריד, לפרסם, לשדר, להעביר או להשתמש בכל אופן אחר בחומר הזמין בשירותים, למעט כפי שהותר במפורש במסמך זה. אנו שומרים על כל הזכויות שלא הוענקו במפורש עד כה בהסכם זה. אין להסיר, לשנות או להסתיר זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימן שירות או כל הודעה אחרת אודות זכויות קנייניות המשולבות בשירותים.כל סימני המסחר הם סימני מסחרי או סימני מסחר רשומים של בעליהם בהתאמה. אין בתנאים אלו או כל חלק מהם בכדי להעניק כל זכות לעשות שימוש בכל סימן מסחר, סימן שירות, לוגו או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי. לא נדרשת ממך מסירה של כל משוב או הצעה אודות השירותים. עם זאת, היה ונקבל ממך כל הערה או הצעה לשינוי, תיקון, שיפור או שדרוג של השירותים, אתה מביע את הסכמתך כי לא חלה על משוב זה חובת סודיות, ואנו רשאים להשתמש או לפרסם משוב זה על פי שיקול דעתנו.

כללי שימוש

במסגרת הסכמתך, עליך לקבל כי אין לך כל רשות: (א) לשדל אדם אחר למסור לך את פרטי חשבונו או מידע אישי אחר בתואנות שווא או בכל דרך אחרת על מנת להשיג גישה בלתי מורשית לשירותים, (ב) להתחזות למשתמש אחר או להציג את עצמך בצורה שקרית בכל דרך שהיא (כולל יצירת חשבונות או זהויות מרובים) בין אם מול משתמש אחר, מולנו, או בכל דרך אחרת, (ג) לקצור, לאסוף או לשמור מידע או נתונים אודות משתמשים אחרים, לרבות כתובות דוא”ל, ללא הסכמתם, (ד) לשלוח פרסום לא רצוי או לא מורשה, חומרי קידום מכירות, דואר זבל, ספאם או כל צורה אחרת של הודעות לא רצויות, (ה) להפר את זכויותיהם החוקיות של אחרים, לרבות בדרך של לשון הרע, שימוש לרעה, מעקב אחר משתמשים או איומים, (ו) להפר את זכויות הקניין הרוחני, זכויות הפרטיות או הזכויות המוסריות של כל צד שלישי כלשהו, (ז) לפרסם או להעביר כל תוכן שהינו (או שלהערכתך ומיטב ידיעתך הינו) בלתי חוקי, מהווה מרמה או שימוש בלתי מורשה, או לקידום כל פעילות בלתי חוקית, זיוף, מרמה, פיראטיות, הנובעת משימוש בלתי מורשה או אלימה, או הכרוכה בחומר שהינו (או שלהערכתך ומיטב ידיעתך הינו) חומר גנוב, בלתי חוקי, מזויף, המהווה מרמה, פיראטיות או הנובע משימוש בלתי מורשה; (ח) להפר כל דין, כלל או תקנה, (ט) לפרסם שקר או מצג שווא, (י) לפרסם או להעביר כל חומר שהינו (או שלהערכתך ומיטב ידיעתך הינו) מהווה הוצאת דיבה, הכפשה, גינוי, חומר פוגעני, כולל חומר המקדם או מהלל שנאה, אלימות או קנאות או שאינו הולם בצורה אחרת את האתוס הקהילתי של השירותים; (יא) לפרסם או להעביר כל וירוס, תולעת, סוס טרויאני, או רכיב מזיק או משבש אחר; (יב) לעקוף, להשבית או להפריע בכל דרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה של השירותים או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של תוכן כלשהו, או (יג) להשתמש בכל יישום רובוט, זחלן רשת, חיפוש אתר או אחזור מידע, או בכל מכשיר או תהליך ידני או אוטומטי אחר כדי לאחזר, להוסיף לאינדקס, או לכרות נתונים מהשירותים. אין לבצע או לסייע לאחרים לבצע כל אחת מן הפעולות הבאות: (1) העתקת, שינוי או יצירת נגזרות של השירותים, (2) הנדסה לאחור, פירוק או ניסיון להפיק את קוד המקור של התוכנה המשמשת לאספקת השירותים, או (3) לנסות להשבית או לעקוף כל מנגנון אבטחה או בקרת גישה של השירותים.

היעדר התחייבות, תניית פטור (Disclaimer)

השימוש שלך בכל היבט בשירותים הינו על אחריותך ושיקול דעתך הבלעדי, במידה המרבית המותרת על פי הדין החל. איננו אנשי מקצוע בתחום הבריאות ויש להיוועץ אודות כל ייעוץ בריאותי ו/או בתחום אורח חיים שאנו מספקים לך עם איש מקצוע בתחום הבריאות. יש להתאמן באופן אחראי ולהיוועץ באיש מקצוע בתחום הבריאות לפני התחלת כל תוכנית אימונים חדשה. כל בחירה הנוגעת לבריאותך, נטילת תרופות, שימוש במכשירים, פעילות גופנית, פעילויות ו/או אורח החיים שלך הינה באחריותך הבלעדית.

איננו מספקים כל התחייבות או מצג בנוגע לשירותים אלו, במידה המרבית המותרת על פי הדין החל. מידע אודות בריאותך ומידע אחר עשוי להימסר דרך מכשירי הצד השלישי המסונכרנים שלך. חברתנו לא תישא ואין ביכולתה לשאת בכל חבות מסוג שהוא בכל הנוגע למידע ו/או התוכן המסופק על ידי צדדים שלישיים, לרבות דרך מכשירי צד שלישי. Sweetch אינה משמשת כסוכנת של ספקית שירותי הבריאות שלך. אנו לא נישא בכל חבות, ללא קשר לאופן הפעולה, בגין מעשים או מחדלים, של הצדדים האמורים, באופן מקוון או לא מקוון, או לכל נזק אישי, מוות, נזק לרכוש או נזקים אחרים, לרבות נזקים או הוצאות הנגרמו בגינם, במידה המרבית המותרת על פי הדין החל. Sweetch לא תישא בכל חבות ולא תבצע החזר כספי במקרה של עיכוב, ביטול, שביתה, עקב גורמי כוח עליון או גורמים אחרים שאינם בשליטתה הישירה ולא חלה עליה כל אחריות על כל הוצאה נוספת, מחדל או מעשה של גוף או רשות ממשלתית כלשהי. כל הנכלל והזמין בשירותים או באמצעותם מסופק לך “כמות שהוא” (AS-IS) ו-“בכפוף לזמינותו” (AS-AVAILABLE) ללא אחריות מכל סוג שהוא, במידה המרבית המותרת על פי הדין החל. מבלי להגביל את האמור לעיל, אנו מתנערים מכל אחריות משתמעת או סטטוטורית בגין סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי הפרה בגין השירותים.Sweetch אינה מתחייבת כי כל תיאור המסופק באמצעות השירותים בנוגע לבריאותך, ההתמודדות עם מחלתך, פעילות גופנית, אימונים ו/או הקשור לאורח החיים ו/או בכל תחום אחר, הוא מדויק, מלא, אמין, עדכני, בריא, בטוח או חף מטעויות.

אין בכל ייעוץ או מידע שנמסר לך בעל פה או בכתב מטעם Sweetch, בכדי להוות התחייבות אשר אינה מצוינת מפורשות בתנאים אלו. במידה ובחרת להסתמך על מידע זה, יהיה הדבר באחריותך הבלעדית.

מדינות או תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלות אחריות מסוימות. בהתאם לכך, חלק מהגבלות אלו עשויות שלא לחול עליך.

תניות הפטור המצוינות בזה יחולו, בשינויים המחויבים, על Novo Nordisk.

הגבלת אחריות

לא נישא בכל אחריות בשום מקרה כלפיך או כלפי כל צד שלישי שהוא בגין נזקים כלשהם, לרבות אך לא רק נזקים כלליים, מקריים, תוצאתיים, עקיפים, ישירים, מיוחדים או עונשיים, הנובעים או המתייחסים לשירותים או לתוכן, לרבות בגין נתונים או הזדמנויות שאבדו, במידה המרבית המותרת על פי הדין החל.בכל מקרה, ובמידה המרבית המותרת על פי הדין החל, כל חבות הנובעת מכל הוראה בתנאים אלו לא תעלה על הסכומים ששולמו על ידך ישירות אלינו בגין השימוש בשירותים להלן. כפועל יוצא מכך, אם לא ביצעת תשלומים כלשהם על מנת להשתמש בשירותים, לא נישא בכל חבות כלפיך.

בנוסף לאמור לעיל, Sweetch לא נושאת בכל חבות בגין כל שגיאה, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, עיכוב בתפעול או כשל בקו שידור או תקשורת.Sweetch  אינה אחראית לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת או קווי טלפון או טלפון סלולרי, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, כשל בכל דואר אלקטרוני עקב בעיות טכניות או עומסי תעבורה באינטרנט, כולל כל פגיעה או נזק למשתמשים או למכשיר הנייד או למחשב של אדם כלשהו הקשור או נובע מהשתתפות או שימוש בשירותים. Sweetch אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב כי כל מכשיר צד שלישי ישדר אלינו מידע כלשהו, נכון או אחר, או שכל מידע שהוגש על ידך יישמר ויאוחסן באופן ראוי או בכלל. Sweetch לא תהיה אחראית בשום פנים ואופן במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, בגין כל אובדן או נזק, לרבות נזק אישי או מוות, כתוצאה משימוש בשירותים, בין אם באופן מקוון או לא מקוון, או בקשר עם ביצוע פעילויות או פעילות גופנית תוך שימוש או הימנעות משימוש בהמלצות הניתנות על ידי השירותים.

הגבלות האחריות המצוינות בזה יחולו, בשינויים המחויבים, על Novo Nordisk.

שיפוי

הבעת הסכמה לתנאים אלו כוללת את הסכמתך לשפות, להגן ולפטור אותנו ואת Novo Nordisk (לרבות עובדינו והדירקטורים, נושאי המשרה, קבלני המשנה וסוכנינו) מכל נזק כנגד כל תביעה, נזיקין, הפסדים, התחייבויות, עלויות או הוצאות (לרבות שכר טרחת עורכי דין סבירים והוצאות משפטיות) (להלן: “תביעות“) הנובעות במישרין או בעקיפין: (א) הפרה של תנאים אלה על ידך או על ידי כל אדם המשתמש במחשב שלך, במכשיר הנייד שלך, במכשיר צד שלישי, סיסמה או פרטי התחברות, לרבות עקב הגשת דיווחים כוזבים על פעילויותיך, לרבות ביחס לתרופות ושימוש במכשירים רפואיים ובכלל זה פעילות גופנית לסוגיה, (ב) כל תביעה, אובדן או נזק שנחווה עקב השימוש שלך או ניסיון לעשות שימוש (או חוסר יכולת להשתמש) בשירותים, (ג) הפרת כל חוק או תקנה על ידך (ד) הפרת כל זכות של צד שלישי כלשהו, לרבות אך ללא הגבלה הפרה של זכות קניין רוחני או זכות מוסרית כלשהי של צד שלישי, או (ה) כל עניין אחר בגינו חלה עליך אחריות להלן או על פי כל דין. הסכמתך לתנאים אלו כוללת את הסכמתך לעשות שימוש בשירותים בהתאם לחקיקה, תקנות והכללים החלים.

Apple   

תנאים אלו מהווים הסכם בינך ובין Sweetch. Apple אינה נושאת בכל אחריות בקשור לאפליקציה או תכניה, לרבות בגין טענות אודות הפרת קניין רוחני, אחריות למוצר או בגין טענות שהאפליקציה אינה תואמת את הדין החל. Apple אינה מספקת כל התחייבות בקשור לאפליקציה ואינה מתחייבת לספק כל תמיכה בקשור לאפליקציה, במידה המרבית המותרת על פי הדין החל. כל תביעה בקשור לאפליקציה תופנה לחברת Sweetch ולא ל-Apple. שימושך באפליקציה יהא אך ורק בהתאם לתנאי השימוש ב-App Store ועליך לעשות שימוש באפליקציה אך ורק על מכשיר iPhone או iPod הנמצא בבעלותך או בשימושך בהתאם לתנאים האמורים. במקרה בו האפליקציה לא תעמוד באחריות המפורטת במסמך זה, עומדת לך הזכות להודיע על כך ל-Apple, וזו תשיב לך את עלות רכישת האפליקציה. Apple תהווה מוטב צד שלישי לתנאים אלו ועומדת לה הזכות להחיל תנאים אלו עליך.

שונות

תנאים אלה יחולו על פי חוקי מדינת ישראל, למעט במקרים של ברירת דין. התנהלותך תהיה אף היא בכפוף לדין המקומי וחוקי המדינה. כל תביעה שתוגש בקשר לתנאים אלה או לשירותים תובא באופן בלעדי בפני בית המשפט בתל אביב-יפו, והנך מתחייב באופן בלתי חוזר להישמע לסמכותו. יש להגיש כל עילה לתביעה כנגדנו או כנגד Novo Nordisk תוך שנה אחת (1) מיום שהתעוררה עילת תביעה זו. במקרה בו תיחשב כל הוראה שהיא בתנאים אלו כבלתי ניתנת לאכיפה, תוחלף הוראה זו בהוראה הניתנת לאכיפה אשר המממשת באופן הקרוב ביותר את מהות ההוראה המקורית במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, והתנאים האחרים יישארו תקפים ומלאים. אין בכל אחד מתנאים אלה בכדי להוות כל הרשאה לשליחות (agency), העסקה, מיזם משותף או יחסי שותפות בינך לבינינו או לעשות כל פעולה מטעמנו. למעט כפי שנאמר במפורש בתנאים אלה, תנאים אלה מהווים את כלל ההסכם בינינו לבינך בקשור לנושא זה, ומחליף כל הסכם, הבנה או הצהרת אחריות אחרת. אין לפרש אף אחד מן התנאים האמורים כהגבלה על פעולות או סעדים העומדים לרשותנו ביחס לכל פעילות או התנהלות אסורה. אי אכיפה של כל תנאי מתנאים אלה אינה מהווה הסכמה או ויתור, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לאכוף תנאי זה לשיקול דעתנו הבלעדי. אין בכל ויתור על הפרה או מחדל כלשהי בכדי להיחשב כוויתור על הפרה או מחדל שקדמו לה או שחלו אחריה. אנו רשאים להקצות את זכויותינו על פי תנאים אלה לכל צד שלישי. תנאים אלו אינם מתירים לך להקצות את זכויותיך או חובותיך להלן, למעט במקרים אותם אנו מתירים במפורש בכתב. כל הודעה שתישלח לך בהתאם לתנאים אלה תימסר לכתובת הדוא”ל או לפרטי קשר אחרים שמסרת לנו.

עדכון אחרון: נובמבר 2020